برگزاری نشست آشنایی با حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب کار با حضور نمایندگان شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری نشست آشنایی با حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب کار با حضور نمایندگان شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

نشست آشنایی با حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب کار با حضور مدیر توسعه فناوری دانشگاه، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت و نمایندگان شرکت های مرکز رشد در روز شنبه 14 تیرماه برگزار شد.