اعطای تسهیلات تشویقی به مقالات منتشر شده در مجالت معتبر

تسهیلات تشویقی مقالات به 251 عنوان مقاله منتشر شده اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعلق گرفت.

 بر اساس «شیوه نامه ی اعطای تسهیالت تشویقی به مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر»، مصوب هیات رییسه ی دانشگاه، در جهت ترغیب و تشویق محققان ارجمند، پس از بررسی و تایید مقالات ارسالی به این اداره، تسهیلات تشویقی به نویسندگان واجد شرایط اعطا میشود. این پاداش صرفا به مقالاتی تعلق میگیرد که در آنها نام و عنوان کامل دانشگاه، عینا و تنها به صورت Sciences Medical of University Tehran در مقاالت لاتین و دانشگاه علوم پزشکی تهران یا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در مقالات فارسی به عنوان وابستگی دانشگاهی (affiliation) درج شده باشد.

کلمات کلیدی