نشست بررسی و ارائه وضعیت پژوهشی دانشکده توانبخشی با حضور دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه

نشست بررسی و ارائه وضعیت پژوهشی دانشکده توانبخشی با حضور دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه

در نشست بررسی وضعیت پژوهشی دانشکده توانبخشی دکتر هادیان با تأکید بر ضرورت و اهمیت پرورش و گزینش مدیران آینده از نسل جوان دانشجویان گفت: زنده کردن روح پژوهش، آموزش و خدمت بزرگ‌ترین رسالت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده است و روح فرهنگ ایمانی به معنی فرهنگ انسانی زنده است.