بازدید سفیر سوئیس در تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد؛ قطب آموزش منطقه‌ای (خاورمیانه و آسیای مرکزی)

بازدید سفیر سوئیس در تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد؛ قطب آموزش منطقه‌ای (خاورمیانه و آسیای مرکزی)

برای هماهنگی و شروع پروژه‌های مشترک سفیرسویئس در تهران Markus Leitner و دکتر Chantal Delli مشاور او از مرکز ملی مطالعات اعتیاد، قطب علمی، پژوهشی اعتیاد منطقه در حوزه اعتیاد بازدید کردند.

گفتگو با زهرا شویدی، دارنده مدال طلای یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی

گفتگو با زهرا شویدی، دارنده مدال طلای یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی

زهرا شویدی حضور در یازدهمین المپیاد را تجربه ی لذت بخشی خواند و به دانشجویان توصیه کرد که با شرکت در المپیاد، فضای جدیدی از یادگیری را تجربه کرده و مهارت های ارتباطی و کار تیمی را در خود تقویت کنند.