عناوین کتب منتشر شده توسط اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه- دی‌ماه98

عناوین کتب منتشر شده و مصوب در يكصد و دوازدهمين جلسه شوراي انتشارات به شرح ذیل می باشد.

توليد علم از وظايف اصلي مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي به حساب مي‌آيد، در راه نشر توليدات علمي، انتشارات دانشگاه نقش ويژه‏اي به‌ عهده دارد و بعبارت ديگر انتشارات از شئون مهم دانشگاه به عنوان مولد علم است. با عنايت به اين امر عملكرد يك انتشارات بر اساس تعداد و كيفيت كتب منتشره در سال ارزيابي مي‌گردد.


عناوین کتب منتشر شده و مصوب در يكصد و دوازدهمين جلسه شوراي انتشارات به شرح ذیل می باشد.

 

«راهنمای کاربرد آب بازیافتی در بهسازی خاک» تاليف جناب آقاي دكتر عباس شاهسونی و مهندس شمس‌السادات قطبی

«راهنمای کاربرد آب‌های بازیافتی در کشاورزی» تاليف جناب آقاي دكتر محمد‌تقی قانعیان و مهندس محبوبه دهواری

«راهنمای کاربرد آب بازیافتی در مصارف پرورش آبزیان» تاليف جناب آقاي دكتر کامیار یغمائیان و دکتر مصطفی کریمایی

«فناوری‌های تولید کمپوست» تاليف جناب آقاي دكتر قاسمعلی عمرانی و همکاران

کلمات کلیدی