صفحه اصلي > اهداف و چشم انداز معاونت > اهداف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 

اهداف راهبردی :

این اهداف بر مبنای سند چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران در افق 1404 تدوین شده است:

 •    توسعه قابلیت ها
 •    ظرفیت سازی
 •    کارآفرینی

اهداف عملیاتی :

 • تسهیل و توسعه فرایند های پژوهشی دانشگاه برمبنای تجربیات علمی و بومی برمبنای اصول اخلاقی
 • ارتقای فعالیت های پژوهشی و فناوری با محوریت برنامه توسعه کشور و دانشگاه
 • ارتقائ کارایی و اثربخشی فعالیت ها در حوزه معاونت پژوهشی
 • استقرار نظام علم سنجی
 • استقرار نظتم جامع تحقیقات اساتید و تخصیص گرنت
 • سامان بخشی و اصلاح ساختار نهاد های پژوهشی وابسته شامل ،پژوهشگاه، پژوهشکده و مراکز و موسسات تحقیقاتی
 • ارتقائ مدیریت توسعه پژوهش بنیادی و فتناوری جدید و تجاری سازی علوم پزشکی
 • همسو سازی ، تعامل در راستای  اثربخشی پژوهش ها با سایر مراکز مربوطه و حمایت از جذب سرمایه گذاران و خیرین و تجاری سازی با حفظ حقوق معنوی آثار بدیع 

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...