شرح وظایف امور مالی

- تهیه لیست حقوق و اضافه کار، دیون،مسکن،ایاب و ذهاب، غذا ، شهریه آموزشی کارکنان
- امور مربوط به تامین اجتماعی و خدمات درمانی، بازنشستگی کارکنان و ثبت کلیه اسناد و صدور چک مربوطه
- ثبت، بایگانی و صدور چک(اسناد کارپردازی، قرارداد با شرکت ها، محرومیت از مطب، حق فنی، دانش آموزان ممتاز، مهد کودک، کمک هزینه تحصیلی رزیدنت و حق لباس و سایر پرداختهای پرسنلی)
- ثبت و بایگانی گواهی حقوق و ضمانت وام های  بانکی
- ثبت اسناد و صدور چک طرح های تحقیقاتی در سیستم پژوهشیار و سیستم قدیمی حسابداری
- صدور گواهی حقوق و ضمانت وام های بانکی
- ثبت کلیه اسناد طرح ها و صدور چک (مقالات و HSR و ارتباط با صنعت و مجلات و سایر) ثبت نامه های تخصیص و تحویل و بایگانی نامه های مربوط و بایگانی سفته
- بایگانی کلیه اسناد ومدارک حسابداری، پیگیری کلیه امور بانکی، انجام امور مربوط به مالیات
- صورت برداری از کلیه اموال غیر مصرفی و در حکم اموال، اخذ رسید اموال صورت برداری شده،کنترل موجودی اموال هر واحد، نصب بارکد بر روی کلیه اموال، نظارت بر جابجایی و خروج اموال، تهیه لیست اموال اسقاطی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...