شرح وظایف امور اداری

- تحویل وثبت نامه،تفکیک نامه ها، ارسال قراردادها
- ارجاع بخشنامه ها به همکاران
- تهیه گزارش عملکرد حضور و غیاب پرسنل
- انجام امور رفاهی پرسنل
- انجام کلیه مکاتبات و امور اداری مربوط به پرسنل اعم از هیات علمی، رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، دانشجویان دکتری تخصصی 
- صدور احکام
- تهیه صورتجلسه و خلاصه پرونده
- تشکیلات
- انجام کلیه امور تایپی و تهیه پیش نویس نامه ها
- بایگانی نامه ها در پرونده و پیگیری های مربوط به پرونده ها
- ارسال نامه های خارج اداره، ارسال بسته ها به خارج از اداره
- همکاری در انجام امور مربوط به همایش ها و جشنواره های پژوهشی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...